Câu hỏi trắc nghiệm Ôn tập chương 2 số nguyên lớp 6 năm học 2021-2022

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP CHƯƠNG SỐ NGUYÊN LỚP 6

NĂM HỌC 2021- 2022

Ôn tập chương 2 số nguyên lớp 6 năm học 2021-2022

Câu 1: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai:

A. Tổng hai số nguyên dương là một số nguyên dương.

B. Tổng hai số nguyên âm là một số nguyên âm.

C. Tổng của một số nguyên dương và một số nguyên âm là một số nguyên dương.

D. Tích của một số nguyên dương và một số nguyên âm là một số nguyên âm.

Câu 2: Tập hợp tất cả các số nguyên a thỏa mãn -2 < a < 2 là:

A. {-1;1;2}             B. {-1;0;1}                C. {-2;-1;0;1;2}             D. {-2;0;2}

Câu 3: Cho a = 2; b = - 1002. Khoảng cách giữa 2 điểm a, b khi biểu diễn trên  trục số là:

A. 1000              B. -1004               C. -1000               D. 1004                  

Câu 4:  Kết quả phép tính: 6 + (-10) bằng : 

A. 16                   B. -16                     C. -4                  D. 4

Câu 5: Nhà bác học Ác-si-mét sinh năm 287 TCN và thọ 75 tuổi. Ác-si-mét mất năm:

A. 362                     B. 212                    C. -326                 D. -212

Câu 6: Kết quả của phép tính: 22020 + [ 22021  (22020 22021)]  là:

A.  22020               B. 22021                         C. 22022                  D. –22021

Câu 7: Một xí nghiệp mỗi ngày may được 250 bộ quần áo. Khi may theo mốt mới, với cùng khổ vải, số vải dùng để may một bộ quần áo giảm đi 10 (cm), biết số bộ quần áo may được mỗi ngày không đổi. Vậy mỗi ngày số vải cần dùng tăng lên:

A.  –2500(cm)          B. –25(cm)              C. 2500(cm)             D. 25(cm)

Câu 8: Tích các ước số nguyên của 6 bằng:

     A.   36                  B.   1296               C. 0                D.    –1296

Câu 9: Tích các bội của 6 bằng:

     A.   –6                       B.   0                   C. 6                    D.    36000

Câu 10. Kết quả của phép tính  (–52) + 70 là:

          A.18           B. (–18)      C. (–122)             D. 122

Câu 11. Kết quả của phép tính  –36 – 12 là:

          A. 24               B. 48     C. (–24)               D. (–48)

Câu 12. Kết quả của phép tính  (–8).(–25) là:

          A. 33          B. (–33)      C. 200        D. (–200)

Câu 13. Tập các ước của -8 là :

A. {-1; -2; -4; -8}

B. {1; 2; 4; 8}

C. {1; 2; 4; 8; -1; -2; -4; -8}

D. {1; 2; 4; 8; 0; -1; -2; -4; -8}

Câu 14: Nhà toán học Ác si mét sinh năm -287 và mất năm -212. Tuổi thọ của nhà toán học Ác si mét  là:

A.  75                 B. -75                  C. -74                D. 74

Câu 15: Kết quả của phép tính   (-84) + (-12) là

A.  96                  B. -96                  C. 72                 D. -72

Câu 16: Kết quả của phép tính   126 : (- 3) là

A.  40                B. -40               C. -42                D. 42

Câu 17: Cho A ={ x€ Z/   -7< x < 2}. Viết tập hợp A dưới dạng liệt kê là

A.  A ={ -7;-8;-9 }

B.  A={-7;-6;-5;-4;-3; -2; -1; 0; 1}

C.  A ={-6-; -5;-3; -2; -2; 0; 1; 2}

D.  A ={-6-; -5;-4; -3; -2; -1; 0; 1}

Câu 18: Kết  quả của phép tính  ( -9). 5 là:

A.  -14             B. 14                 C. 45                D. -45

Câu 19: Trong tập hợp Z các ước của -12 là:

          A. {1; 3; 4; 6; 12}                                      

B. {-1; -2; -3; -4; -6; -12; 1; 2; 3; 4; 6; 12}

          C. {-1; -2; -3; -4; -6}                                           

           D. {-2; -3; -4 ; -6; -12}

Câu 20: Kết quả của phép tính : 25 – ( 9 - 10) + (28 – 4) là:

A.  A. 40                 B. 2               C.  -2                       D. 48

-------------HẾT--------

contact-form

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã bình luận!

Mới hơn Cũ hơn