Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng tiên phong của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, là Đảng duy nhất có khả năng lãnh đạo và lái con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đó là bằng chứng không thể chối cãi, được minh chứng qua quá trình đấu tranh chống giặc ngoại xâm và xây dựng đất nước trong thời kỳ hội nhập. Nhân dân Việt Nam và toàn thể dân tộc Việt Nam đời đời khắc ghi công lao to lớn của Đảng, để ngày hôm nay và mãi mãi mai sau họ được sống trong cảnh đất nước thanh bình, vì thế phải luôn coi công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ không chỉ là của tổ chức Đảng, Đảng viên mà là trách niệm của cả dân tộc, bởi Đảng ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ.
Làm theo các bước hướng dẫn để tải về tài liệu đầy đủ bằng file word

Qua nghiên cứu Nghị quyết và từ thực tế, để có chuyến biến thật sự trong công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW - Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI): Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, trước hết, chúng ta cần tự nhìn nhận, đánh giá đúng thực trạng những tồn tại, hạn chế trong cơ chế hoạt động thời gian qua của tổ chức cơ sở Đảng:

1. Về hình thức: Thường đồng nhất giữa nội dung họp Chi bộ với họp cơ quan, nên thường sa vào đánh giá kết quả thực hiện công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị, mà chưa chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát toàn diện; một số cán bộ đảng viên thật sự chưa gương mẫu, chất lượng công tác thấp, nhưng ngại va chạm, dẫn đến hàng năm đánh giá xếp loại đảng viên thiếu căn cứ.

2. Về nội dung: Chi bộ vẫn còn nặng về phổ biến, liệt kê chưa đi sâu sinh hoạt chuyên đề theo từng quý để kiểm điểm vai trò lãnh đạo, trách nhiệm của Bí thư Chi bộ cũng như tính tiên phong gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Việc tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề còn ít và hạn chế nội dung. Công tác xây dựng Chi bộ và lãnh đạo tổ chức, hoạt động của các đoàn thể còn chung chung.

 3. Dân chủ trong sinh hoạt có vấn đề cần xem xét lại: Trong thực tế, vẫn còn một số cuộc họp chỉ  có ý kiến tham gia của các đồng chí đảng viên là lãnh đạo cơ quan và Chi bộ, còn các đảng viên không giữ chức vụ thì thường lắng nghe, sau đó nhất trí theo ý kiến của chủ trì.

4. Việc ghi chép biên bản: Biên bản sinh hoạt Chi bộ chưa thể hiện (ghi, tổng hợp kịp thời) ý kiến của chủ trì sau khi thảo luận từng nhóm vấn đề hoặc kết luận tất cả các nội dung ở cuối buổi họp. Nếu sau khi kết luận, không ai có ý kiến nào khác thì kết luận này được xem như một nghị quyết có giá trị thi hành đối với tất cả đảng viên.

* Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trên ...

* Giải pháp...

contact-formPost a Comment

Cảm ơn bạn đã bình luận!

Mới hơn Cũ hơn